Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

 Yazar için Makale Şablonu İndirmek için Tıklayınız.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ

Genel

1. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisinde, Fen Bilimleri alanlarında yapılmış Türkçe-İngilizce özgün araştırmalar ve derlemeler yayınlanır.

2. Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans ya da doktora tezinden yapılmış ise dip not olarak belirtilmemelidir.

3. Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir.

4. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesiyle birlikte en fazla 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek gönderilmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez.

5. Editörler Kurulu, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

6. Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir.

7. Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayım haklarını Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisine verdiklerine dair Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamalıdır.

8. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.

9. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

 

Makale Yükleme

 

Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayım başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan) tarafından Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi web sayfasındaki çevrimiçi Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi kullanılarak elektronik ortama yüklenmelidir. Makale yükleme bölümünün “Başvuruyu Yükle” bölümünde pdf formatındaki makale dosyasına ilave olarak “Ek Dosyalar” bölümüne aşağıdaki dosyaların da yüklenmesi gerekir.

1. Makalenin Word (2003 veya daha üst versiyonları) formatındaki dosyası. Sisteme yüklenen makalenin hem pdf formatında ve hem de Word formatında iletişim, ad-soyad, kurum gibi yazarları tanıtıcı bilgiler bulunmamalıdır.

2. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış ve pdf formatında taranmış olan “Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”. Yayıma kabul edilmesi durumunda bu formların aslı da posta ile editöre gönderilmelidir.

3. Yazarların ad-soyad, kurum ve iletişim bilgilerini içeren Word dosyası,

4. Gerekiyorsa Etik Kurul Raporu eklenmelidir.

 

Derginin Kapsamı

 

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi; Fen Bilimleri ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma alanlarını kapsar.

* Biyoloji (Biology)

* Biyoteknoloji (Biotechnology)

* Biyokimya (Biochemistry)

* Fizik (Physics)

* Kimya (Chemistry)

* Matematik (Mathmatics)

* İstatistik (Statistics)

 

 

 

Makale Hazırlama

 

Makaleler, A4 (210 mmx297 mm) boyutunda 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalı ve yazılar sağa–sola dayalı olmalıdır. Makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı ve akademik unvan belirtilmemelidir. Türke hazırlanan makaleler Türk Dil Kurumu’nun son yazım kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır.

 

Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, 1. Kısaltmalar ve/veya Semboller (varsa), 2. Giriş, 3. Materyal ve Metot, 4. Araştırma Sonuçları ve Tartışma, 5. Teşekkür (varsa), 6. Kaynaklar bölümleri ile Şekil ve Tablolardan oluşmalıdır. Bölüm adları koyu yazılmalıdır.

Yazar(lar), bu kısımların oluşturulmasında derginin web sayfasındaki Makale Hazırlama Şablonunu kullanmalıdır.

 

Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, 14 punto ve koyu, kelimelerin ilk harfi büyük olmalı, ortalanarak yazılmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığı tam olarak karşılamalı, 14 punto ve koyu yazılmalıdır.

 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 300 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermelidir. Özetlerin 1 satır altına, her anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayacak en fazla 6 anahtar kelime yazılmalıdır.

 

1. Kısaltmalar ve/veya Semboller: Semboller Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi verilmelidir. Kısaltma ve semboller metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır. Semboller SI sistemine göre verilmelidir.

 

2. Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile doğrudan ilgili önceki çalışmalar ve çalışmanın amacı verilir.

 

3. Materyal ve Metot: Kullanılan materyal ve metot aynı başlıkta verilmelidir. Alt başlık verilecekse bölüm numarası ile birlikte numaralandırılmalı (2.1 gibi) ve italik yazılmalıdır. Yeni veya değiştirilmiş yöntemler, aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açıklanmalıdır.

 

4. Araştırma Sonuçları ve Tartışma: Elde edilen sonuçlar verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle desteklenerek bulgular açıklanmalıdır. Elde edilen bulgular tekrardan kaçınılması amacıyla ya çizelge ya da grafik olarak verilmelidir. İstatistikî olarak önemli bulunan faktörler, uygulanan istatistik analiz tekniğine uygun karşılaştırma yöntemi ile yorumlanarak ilgili istatistikler üzerinde harflendirme yapılmalıdır. İstatistiki analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/ya analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda editörler kurulu makaleyi değerlendirme dışında tutabilir. Bulgular tartışılmalı ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıklanmalıdır.

 

5. Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalı ve yapılan katkı ifade edilerek verilmelidir.

 

6. Kaynaklar: Eserde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı, yıl)” yöntemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Yıldıztugay, 2006), (Yıldıztugay ve Küçüködük, 2012). Yazara atıf yapılırsa sadece yayının yılı parantez içine alınmalıdır. Örnek: Yıldıztugay (2006)’a göre ya da Şanda ve Küçüködük (2000). Üç ya da daha fazla yazar için makale içindeki atıfta Türkçe makalelerde “ve ark.” ; İngilizce makalelerde “et al.” kullanılmalıdır. Örnek: (Yıldıztugay ve ark., 2014), (Yildiztugay et al. 2014) veya Özfidan-Konakcı ve ark. (2015)’e göre. Aynı yazarın aynı yıl içinde 1’den fazla yayını varsa, yıldan sonra küçük harfler verilmelidir. Örnek: (Yıldıztugay ve ark., 2014a). Aynı yazarın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yıldan sonra noktalı virgül (;) işareti ile ayırt edilmelidir. Örnek: (Yıldıztugay 2012; 2013; 2014). Birden fazla atıf yapılırsa atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalıdır. Örnek: (Yıldıztugay ve Küçüködük, 2012; Yıldıztugay ve ark. 2014; Yıldıztugay 2006).

 

Kaynaklar bölümünde metin içinde atıfı yapılan tüm kaynaklar alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. Dergi isimleri kısaltma yapılmadan tam adı ile italik yazılmalıdır. Kongre kitaplarında Türkçe ya da yabancı dilde özeti yayınlanmış çalışmalara atıf yapılamaz. Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir.

 

Dergi:

Şanda MA (2006). Geyik Dağı (Antalya) ve çevresinin orman ve subalpin vejetasyonu, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 27, 99-116.

 

Şanda M.A, Küçüködük, M, Serin M (2000a). Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin step vejetasyonu, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi  16, 21-35.

 

Şanda MA, Küçüködük M (2000b). Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) bölgesinin orman ve çalı vejetasyonu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 8, 73-95.

 

 

Kitap:

 

Kılınç M, Kutbay HG (2008). Bitki Ekolojisi. Palme Yayıncılık, Ankara.

 

Odum EP (1971). Fundamentals of Ecology, Third Edition, W.B. Saunders Company, London.

 

Kitabın Bir Bölümü:

 

Babaoğlu M, Yorgancılar M, Akbudak MA (2001). Doku kültürü: temel laboratuar teknikleri. (Editörler M. Babaoğlu, E. Gürel, S. Özcan), Bitki Biyoteknolojisi Cilt I Doku Kültürü ve Uygulamaları, S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya, s. 1-35.

 

Eteve G (1985). Breeding for tolerance and winter hardiness in pea. In Hebblethwaite PD, Heath MC, Dawkins TCK (Eds) The pea Crop: A Basis for Improvement. Butterworths, London. UK, pp. 131-136.

 

Yazarı Belirtilmeyen Kurum Yayınları:

 

TUİK (2012). Tarım İstatistikleri Özeti. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3877, Ankara

 

İnternetten Alınan Bilgi:

FAO (2013). Production and trade statistics. http://www.fao.org/economic/ess/ess-trade/en/ (Erişim tarihi:02.10.2013)

 

Tezler:

 

Şanda MA (1999). Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) Arasında Kalan Bölgenin Fitososyolojik ve Fitoekolojik Yönden Araştırılması. Doktora Tezi, Selcuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Konya.

 

Bozbek B (2007). The Heavy Metal Contents of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend and Typha angustifolia L. in Beysehir Lake. MS Thesis. Selcuk University, The Graduate School of Natural and Applied Science (Unpublished), Turkey.

 

Tam Metin Kongre/Sempozyum Kitabı:

 

Serin M, Küçüködük, M, Şanda MA (1999). The vegetation of Akdağ (Ilgın-Konya) and its environs. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık),  23-25th September 1999, Kütahya-Turkey, pp. 209-222.

 

Pehlivan E, Şanda MA, Küçüködük M,  Göde F (2000). Konya-Çumra karayolunda yetişen bazı bitkilerde ağır metal (Pb, Ni, Zn, Cd) birikimi I. Uluslararası Çatalhöyükten Günümüze Çumra Kongresi, 15-16 Eylül 2000, Çumra-Konya, s.181-186.

 

 

Şekiller ve Tablolar: Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Tablo" olarak belirtilmelidir. Tüm şekil ve tablolar makalenin içine yerleştirilmelidir. Şekil ve tabloların boyu tek sayfa düzeninde en fazla 16x20 cm ve çift sütun düzeninde ise genişliği en fazla 8 cm olmalıdır. Şekil ve tabloların boyutu baskıda çıkabilecek çözünürlükte olmalıdır. Araştırma sonuçlarını destekleyici nitelikteki resimler 600 dpi çözünürlüğünde "jpg" formatında olmalıdır. Renkli resimler yerine gri ya da siyah tonlu resimler tercih edilmelidir. Tablolarda düşey çizgi kullanılmamalı ve makale hazırlama şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her tablo ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Tablo 1 ve Şekil 1). Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Tablo ve şekillerin İngilizce başlıkları, Türkçe başlığın hemen altına italik olarak yazılmalı, ilk yazılan Türkçe başlık yazısı koyu olmalıdır. Şekil ve tablo başlık yazıları 10 punto, şekil ve tabloların içindeki yazılar 9 punto, tablo altı yazılar 8 punto Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Şekillerde yatay ve düşey kılavuz çizgiler ve rakamlar bulunmamalıdır. Ancak istatistiksel karşılaştırmalar yapılıyorsa küçük harfler bulunabilir. Tablo ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır.

 

Birimler: Tüm makalelerde SI (System International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır (1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (m/s yerine m s-1, J/s yerine J s-1, kg m/s2 yerine kg m s−2 gibi). Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır ( 4 kg N ha-1, 3 kg m−1 s−2, 20 N m, , 1000 s−1, 100 kPa, 22 °C gibi). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra konmalıdır (10°, 45', 60" gibi). Litrenin kısaltması “l” değil “L” olarak belirtilmelidir. Cümle sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (kg. değil kg).

 

Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüllerin yazılmasında Word matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 12 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1’ de verilmiştir).

Adres:

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi

Fen-Dergisi Editörlüğü

42075 Kampüs/KONYA

Faks: 0 332 241 24 99

E-mail: fendergi@gmail.com

Web Sayfası: http://fendergisi.selcuk.edu.tr/fen

 

 

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  4. Metin çift satırlı, 12 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

TELİF HAKKI DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

ISSN 2458-9411 (e-dergi) Dergi web sayfası http://fendergisi.selcuk.edu.tr/fen

Doç.Dr. Evren YILDIZTUGAY, Editör,

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Biyoloji Bölümü, 42075 Konya, TÜRKİYE

e-mail: fendergi@gmail.com

 

Makale  Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Makale Başlığı

 

Yazar(lar)

 

 

Makaleden sorumlu yazarın bilgileri:

Adı ve Soyadı

 

Adresi

 

E-posta

 

 

Telefon

 

Faks

 

 

Sunmuş olduğumuz makalenin yazar(lar)ı olarak ben/bizler aşağıdaki konuları taahhüt ederiz:

a)        Bu makale tarafımı/tarafımızdan yapılmış özgün bir çalışmadır.

b)       Yazar/Yazarlar olarak makalenin sorumluluğunu üstlenirim/üstleniriz.

c)        Bu makale başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmamıştır.

d)       Yazar/Yazarlar gönderilen makaleyi görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.

 

Yukarıdaki konular dışında yazar(lar)ın aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır:

a)        Telif hakkı dışındaki patent hakları yazar/yazarlara aittir.

b)       Yazar/Yazarlar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarında kullanabilir.

c)        Satış amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için çoğaltma hakları vardır.

Bunun dışında, makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak bilim ve yayın kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü veya bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.

Ben/Biz bu makalenin, etik kurallara uygun olduğunu ve belirtilen materyal ve yöntemler kullanıldığında herhangi bir zarara ve yaralanmaya neden olmayacağını bildiririz.

Makaleye ait tüm materyaller (kabul edilen veya reddedilen fotoğraflar, orijinal şekiller ve diğerleri), bilim ve yayın kurulunca bir yıl süreyle saklanacak ve daha sonra imha edilecektir.

Bu belge, tüm yazar/yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Bütün imzalar, ıslak imza olmalıdır.

*Yazar(lar) Adı ve Soyadı

Adresi

Tarih

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Satır sayısı, yazar sayısı kadardır. Yetersizse artırılabilir.

Makalenin Editörler Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.