Konya İlinde Yetişkinlerin Temel Sağlık Konularındaki Bilgi Düzeyi

Said BODUR, Aşır GENÇ, Fatih KARA, H.Murat KAYA, Yasemin DURDURAN

Öz


Toplumda yapılacak sağlık eğitimi gerçek ihtiyaçlara dayanmalıdır. Bunun yolu toplumdan bilgi toplamaktır. Bu çalışma, Konya ilinde yetişkin toplumun temel sağlık konularındaki bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 2005 yılında yapılan kesitsel tipteki bu saha araştırmasının evreni, Konya ilinde yaşayan toplumdur. Örneklem, büyüklüğe orantılı küme örnekleme yöntemiyle seçildi. Toplumun heterojenitesi dikkate alınarak örnek hacmi büyük (n=1000) tutuldu. Veriler, araştırıcılar tarafından geliştirilen 41 soruluk bir anket aracılığıyla derlendi. Anketör olarak sağlık personelinden yararlanıldı. Bilgi düzeyi, hem bilme oranı hem de puana dönüştürülerek ortalama ve standart sapma şeklinde betimlendi. Katılımcıların % 67’si kadın, %77’si 25-64 yaş arasında, % 60'ı ilköğrenim mezunu, % 84’ü evli ve % 63'ü ev hanımı idi. Temel sağlık konularında doğru cevap alma oranı % 1,9 ile % 75,8 arasında değişmekteydi (ortalama % 38,4). Bilgi puanı ortalaması İse100 üzerinden 48.2±14.8 bulundu. Sağlık bilgi puanının kadınlarda ve evlilerde daha yüksek olduğu, öğrenim düzeyi yükseldikçe ve kırdan kente gidildikçe arttığı, buna karşılık yaş ilerledikçe azaldığı belirlendi. Toplumun temel sağlık konularında bilgi düzeyi orta derecededir ve bazı demografik özelliklerden etkilenmektedir. Sağlık bilgi düzeyi yönünden kadın-erkek, kır-kent, evli-bekâr farkı azaltılmalı, toplumun öğrenim düzeyi yükseltilmelidir.

Anahtar Kelimeler


Sağlık; bilgi; hijyen; sağlık eğitimi; demografi.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.