Konya İlinde Toplumun Temel Sağlık Konularındaki Bilgi Düzeyinin Zaman İçindeki Değişimi (1998-2005)

Said BODUR, Aşır GENÇ, Fatih KARA

Öz


Sağlık eğitiminin etkilerinin uzun süre aralıklarıyla ölçülmesi, kalıcılığın belirlenmesi yönünden önemlidir. Bu çalışma, Konya ilinde toplumun temel sağlık konularındaki bilgi düzeyinin zaman içindeki değişimini irdelemek amacıyla yapıldı.Bu saha araştırmasının evreni, Konya ilinde yaşayan toplumdur. Toplumun heterojenitesi dikkate alınarak büyük hacimli (n=1000) bir örneklem seçildi. Örneklem, yerleşim yerlerinin kümülatif nüfusundan sistematik olarak büyüklüğe orantılı küme örnekleme yöntemiyle belirlendi. Veriler, 41 soruluk bir anket aracılığıyla derlendi. Anketör olarak sağlık personelinden yararlanıldı. Cevaplar, hem oran hem de puana dönüştürülerek ortalama ve standart sapma şeklinde betimlendi. Katılımcılardan çoğu kadınlar, 25-44 yaş grubundakiler ve ilköğrenim mezunlarıydı. Görüşülenlerin % 84’ü evliydi. Bilgi puanı ortalaması 1998 yılında 44.0+15.0 iken 2005 yılında 48.2±14.8 puan olarak saptandı. Puan artışı istatistiksel olarak anlamlı idi. 32 konudan üçünde bilme oranında azalma, 15 konuda ise artış olduğu saptandı. Konya ilinde toplumun aile sağlığı konularındaki bilgi düzeyi 1998-2005 döneminde artmıştır. Toplumdaki sağlık eğitimi çabalan belli aralıklarla değerlendirilmelidir. Bilgi düzeyi düşük olan konularda eğitim çabaları artırılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Sağlık; bilgi; sağlık eğitimi; hijyen; demografi; Koruyucu Hekimlik; Halk Sağlığı.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.