Üç Farklı Yarasa Türünün Perifer Kan Lenfositleri Üzerine Enzim Histokimyasal Bir Çalışma

Tuğba TELATAR, Atilla ARSLAN, Emrah SUR, Yasemin ÖZNURLU, Haluk ÖZPARLAK

Öz


Bu çalışmada Türkiye’deki üç farklı yarasa türünün perifer kan lenfosit oranları ile alfa naftil asetat esteraz (ANAE) ve asit fosfataz (ACP-az) pozitif lenfosit oranlarının ışık mikroskobik düzeyde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla dört Rhinolophus ferrumequinum (Büyük nal burunlu yarasa; 2Ş, 2S, Kilis), dört Pipistrellus kuhlii (Beyaz yakalı yarasa; 2Ş, 2<J, Mersin) ve beş Tadanda teniotis (Kuyruklu yarasa; 4Ş, 1 S, Şanlıurfa) örneğinden usulüne uygun olarak kan alınmış ve her örnekten altı adet froti hazırlanarak havada kurutulmuştur. Rutin May-Grünwald Giemsa yöntemiyle boyanan iki frotide lenfosit oranları belirlenmiştir. Diğer frotiler fosfat tamponlu gluteraldehit-asetonda (-10°C) 3 dakika tespit edilmiştir. Bu frotilerden ikisine ANAE demonstrasyonu, son ikisine de ACP-az demonstrasyonu uygulanmıştır. ANAE demonstrasyonu sonucunda lenfositler 1-3 arasında değişen sayıda kiremit kırmızısı-kahverengi granülden ibaret nokta tarzında pozitivite göstermiştir. Monositler sitoplazmalarında güçlü ve yaygın tarzda pozitivite gösterirken, nötrofiller ise zayıf bir reaksiyon vermiştir. ACP-az demonstrasyonu sonucunda ise bu çalışmada incelenen her üç yarasa türünün lenfositlerinde ACP-az pozitivitesine özgü granüllere rastlanmamıştır. R. ferrumequinum, P. kuhlii ve T. teniotis için ortalama lenfosit oranları sırasıyla %68.94±6.53, %61.58+7.14 ve %72.80±3.18, ortalama ANAE pozitif lenfosit oranları ise %52.61±2.55, %44.76±9.07 ve %46.29±3.48 olarak belirlenmiştir. Lenfosit oranı bakımından P. kuhlii ve T. teniotis arasındaki fark ile ANAE pozitif lenfosit oranı bakımından R. ferrumequinum ve T. teniotis arasındaki fark istatistiksel olarak önemli düzeyde bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler


Rhinolophus ferrumequinum; Pipistrellus kuhlii, Tadarida teniotis, lenfosit; alfa-naftil asetat esteraz; asit fosfataz.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.