Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları

Handan Çelik, Yusuf Durak, Ahmet Uysal

Öz


Bu çalışmada, ticari ve ev yapımı yoğurt örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının araştırılması amaçlandı. İlk olarak suşların izolasyonu ve identifikasyonu yapıldı. Yoğurt kültürü bakterilerinden Streptococcus salivarius subsp. thermophilus’un izolasyonunda M17 agar (Merck) kullanıldı. İnoküle edilen plaklar 37°C’de 48-72 saat inkübe edildi. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un izolasyonunda ise de Man Rogosa Sharp Agar (MRS agar, Merck) kullanıldı. Plaklar 37°C’de 48-72 saat inkübe edildi. İzole edilen kolonilerin mikroskobik ve makroskobik incelemeleri yapıldı. Elde edilen 19 laktobasil ve 19 streptokok suşunun antibiyotik duyarlılık ve dirençliliklerinin belirlenmesi için Clinical and Laboratory Standards Institute tarafından önerilen disk difüzyon metodu uygulandı. Bu amaçla ticari olarak temin edilen 10 farklı antibiyotik diski kullanıldı. İnkübasyon süresi sonunda inhibisyon zon çapları ölçüldü. Streptokok suşlarının en fazla trimetoprim-sülfometaksazol (%84.21), sefotaksim (%31.57) ve gentamisin'e (%26.35) karşı dirençli olduğu belirlendi. Bu suşların tamamının kloramfenikol, vankomisin, ampisilin, eritromisin ve ofloksasin'e duyarlı oldukları gözlendi (%100). Laktobasil suşları trimetoprim-sülfometaksazol ve ofloksasin'e karşı %100, gentamisine karşı ise %52.6 oranında dirençli görüldü. Laktobasil suşlarının yedi antibiyotiğe karşı (kloramfenikol, vankomisin, rifampin, sefotaksim, ampisilin, tetrasiklin ve eritromisin) %100 oranında duyarlı oldukları belirlendi. Her iki suş grubu kıyaslandığında, vankomisin, eritromisin ve ampisilin'in bu suşlara karşı en etkili antimikrobik ajanlar oldukları gözlendi. Laktobasil suşlarının, gentamisin'e karşı direnç oranı, Streptokok suşlarına göre daha yüksek görüldü.

Anahtar Kelimeler


Yoğurt, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, laktik asit bakterileri, antibiyotik duyarlılık.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.